Maruten Kohaku @ 2.5 months old
Size: 9-10cm
Offspring of “Night Trilium”
“Night Trilium” is bred by Momotaro Koi Farm
Product of Marugen Koi Farm, Singapore

Maruten Kohaku @ 2.5 months old
Size: 9-10cm
Offspring of “Night Trilium”
“Night Trilium” is bred by Momotaro Koi Farm
Product of Marugen Koi Farm, Singapore