Kindai Showa Koi For Sale In Singapore
Offspring of “Night Trilium”
Female Parent Koi “Night Trilium” is a Showa bred by Momotaro Koi Farm
Product of Marugen Koi Farm, Singapore

Kindai Showa Koi For Sale In Singapore
Offspring of “Night Trilium”
Female Parent Koi “Night Trilium” is a Showa bred by Momotaro Koi Farm
Product of Marugen Koi Farm, Singapore