About Marugen Koi Farm

Kohaku Tategoi
Offspring of “Ms MB”
Bred by Marugen Koi Farm

Kohaku Tategoi
Offspring of “Ms MB”
Bred by Marugen Koi Farm